Definition
Facts and Figures
Key Impact
Tools
Results
Useful Contacts
What is Gender Equality

Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, color, religion, language, or any other identity factor.


Gender equality is a fundamental human right. However, women and girls around the world do not fully experience equal rights as men and boys due to patriarchal systems and cultural stereotypes which limit their full participation in the economy and politics. . A failure to respect human rights - gender equality particularly - slows democracy, recognition of the rule of law, economic growth and competitiveness of both the individual and the country as a whole.

Why Gender Equality matters?

Facts and figures

Gender equality is the fifth GOAL among the 17 Sustainable Development Goals.
Ending all discrimination against women and girls is not only a basic human right, it's crucial for a sustainable future. It's proven that empowering women and girls helps economic growth and development.
Gender Equality — The World Law

Документи Організації Об’єднаних Націй:


 • Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979
 • Резолюція 1325 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4213-му засіданні, 31 жовтня 2000 року
 • Резолюція 1820 (2008), ухвалена Радою Безпеки на її 5916-му засіданні, 19 червня 2008 року
 • Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 1999 року
 • Пекінська Платформа Дій та Пекінська декларація, прийняті на четвертій Всесвітній конференції зі становища жінок у м. Пекін 15 вересня 1995 року
 • Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй. Прийнята резолюцією №55/2 Генеральної Асамблеї ООН від 8 вересня 2000 року
 • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 70/1 від 25 вересня 2015 року «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року»

Документи Міжнародної організації праці (МОП):

 • Конвенція МОП № 100 «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності», прийнята 29 червня 1951 року
 • Конвенція МОП № 103 «Про охорону материнства», переглянута та прийнята 28 червня 1952 року
 • Конвенція МОП № 111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять», прийнята 25 червня 1958 року
 • Рекомендація МОП № 111 до Конвенції
 • Конвенція МОП № 122 «Про політику у сфері зайнятості», прийнята 9 липня 1964 року
 • Конвенція МОП № 143 «Про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення», прийняту 24 червня 1975 року
 • Конвенція МОП № 156 «Про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками», прийнята 23 червня 1981 року

Документи Європейського Союзу:

 • Договір про Європейський Союз від 07 лютого 1992 року
 • Договір про заснування Європейської Спільноти від 17 лютого 1986 року
 • Ніццький договір від 26 лютого 2001 року про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов’язаних з ними актів (2001/С80/01)
 • Хартія основних прав Європейського Союзу від 07 грудня 2000 року
 • Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) від 30 березня 2010 року
 • Європейська хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, травень 2006 року (The European Charter for Equality Of Women And Men in Local Life, May 2006)
 • Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульська конвенція від 11 травня 2011 року (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence; Istanbul Convention, Istanbul, 11.V.2011)
 • Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки (Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023)
 • Директива Ради Європи № 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 року про поступове запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення
 • Директива Ради Європи № 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 року щодо імплементації виконання принципу рівності осіб незалежно від расового чи етнічного походження
 • Директива Ради Європи № 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року з протидії дискримінації на робочому місці за ознакою релігії або віри, обмежених можливостей, віку або сексуальної орієнтації (Рамкова директива про трудову діяльність)
 • Директива Ради Європи № 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 року про реалізацію принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях доступу та постачання товарів і послуг (Директива про гендерні товари та послуги)
 • Директива Ради Європи № 2006/54/ЄС від 05 липня 2006 року про реалізацію принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування та зайнятості (Директива про перерозподіл гендерних ролей)
 • Пропозиція Європейської Комісії № COM/2008/0426 final – CNS 2008/0140 від 02 липня 2008 року щодо Директиви Ради Європи про протидію дискримінації за ознакою віку, інвалідності, сексуальної орієнтації, релігії або віри за межами робочого місця (Горизонтальна директива)
 • Резолюція Європейського парламенту № 2015/2116(INI) від 15 вересня 2016 року щодо застосування Директиви Ради № 2000/78/ЄС.
Gender Equality — The Law of Ukraine

Закони України:

 • Конституція України
 • Кодекс законів про працю України
 • Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 року № 2866-IV
 • Закон «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06 вересня 2012 року № 5207-VI
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації» від 13 травня 2014 року № 1263-VII
 • Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII
 • Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» від 06 грудня 2017 року № 2227-VIII
 • Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року № 2229-VIII

Укази Президента України:

 • Указ Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»
 • Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року"

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2007 року № 1087 «Про консультативно-дорадчий орган з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 390 «Про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року № 997 «Питання проведення гендерно-правової експертизи»

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 113-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року» (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 637-р)
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України»
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки»
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки»
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 634-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року»
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 728-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року».
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 686-р "Питання збору даних для моніторингу реалізації цілей сталого розвитку"

Накази міністерств:

 • Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 06 вересня 2010 року № 3036 «Про Експертну раду з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 27 листопада 2018 року № 3719/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення ґендерно-правової експертизи актів законодавства та проектів нормативно-правових актів, визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 12 травня 2006 року № 42/5»
 • Наказ Міністерства фінансів України від 02 січня 2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»

Інші нормативно-правові акти:

 • Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», схвалена 24 травня 2017 року Міжвідомчою робочою групою високого рівня для організації процесу імплементації Цілей Сталого Розвитку для України

Violation of the human rights of women • 90% наших громадян, які потерпають від насильства, це жінки.
 • Щороку від рук кривдників гине близько 600 українок, такими є дані МВС. У 2017 році до поліції надійшло понад 110 тисяч заяв від жертв домашнього насильства (дані МВС).
 • Жінки в Україні зароблять у середньому на 28% менше, ніж чоловіки (дані Державної статистики). За інформацією рекрутингових агенцій, ця різниця ще вища.
 • Український парламент складається із жінок на 12% (не набагато краща ситуація і в регіонах). Цей показник є рекордним за всі попередні скликання, але він залишається низьким, порівняно з практикою демократичних країн. Так, у країнах ЄС жінок у парламентах в середньому 26%. У Швеції, Фінляндії, Іспанії – понад 40%.
 • Чим вищий орган влади, тим менше там жінок. За результатами останніх національних виборів, 46% жінок потрапило у селищні і сільські ради. В обласні – 28%. В ради великих міст, обласних центрів –15%, в парламент – 12%. 6% жінок в Україні посідають посади міністрів та замміністрів (аналітичний звіт Ради Європи)
 • В оголошеннях про вакансію до жінок висуваються такі вимоги, як вік, зовнішні дані, хоча робота, яку пропонується виконувати, абсолютно не потребує таких характеристик
 • Заручниці стереотипів. «Жінка-берегиня», «господарка», «для «жіночого щастя» потрібні «кохання» і «родина» – такі стереотипи про жінку закріпилися у свідомості українців. Експерти констатують: сексизм в Україні поширений скрізь – в рекламі, ток-шоу, політиці і в побуті.

In 2019:

77 cents

Women earn only 77 cents for every dollar that men get for the same work.
49 countries

Currently, 49 countries have no laws that protect women from family violence.
35 %

35 percent of women have experienced physical and/or sexual violence.
13 %

Women represent just 13 percent of agricultural landholders.
50 %

Up to 50% of sexual assaults worldwide are committed against girls under 16.
750 million

Almost 750 million women and girls alive today were married before their 18th birthday.
2 of 3 women

Two thirds of developing countries have achieved gender parity in primary education.
24 %

As of November 2018, 24 % of national parliamentarians were women, only a small increase from 11.3 percent in 1995.
$1.5 trillion
The economic cost of violence against women could amount to two per cent of global gross domestic product (GDP), equivalent to $1.5 trillion each year (including lost employment and productivity and a high cost of public health and justice services).